Bezpieczeństwo i Higiena Pracy czyli BHP w praktyce

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (w skrócie BHP) to często i powszechnie używana nazwa definiująca zbiór reguł w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz jej nadzorowania. BHP to także oddzielna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W obrębie BHP znajdują się w szczególności zagadnienia z zakresu ergonomii, ekonomiki pracy, medycyny pracy, psychologii pracy, czy technicznego bezpieczeństwa. Termin ten określa zasady dotyczące bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Rolą przepisów BHP jest utrzymywanie zagrożenia przy pracy pod kontrolą. Ponadto utrzymywanie stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla optymalnego bezpieczeństwa pracy.

Normy BHP

W polskiej praktyce nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w polskich przedsiębiorstwach stoi Państwowa Inspekcja Pracy (skrót: PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące samego BHP zawiera ustawa Kodeks pracy w Dziale X. Także wiele rozporządzeń wykonawczych, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązująca w Polsce norma, określająca jakość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to norma PN-N-18001:2004.

Definicja BHP

Należy zaznaczyć, że brak w polskim prawie legalnej definicji pojęcia BHP. Nie znajdziemy w żadnym przepisie powszechnie obowiązującym normatywnej definicji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedyny akt prawny, w którym taką definicję odnajdziemy jest wyżej wskazana norma PN-N-1801:2004. Natomiast zgodnie z ustawą o normalizacji, stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe. Zgodnie z definicją znajdującą się w przedmiotowej normie, bhp to: „stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.” Nieco inną definicję BHP znajdziemy na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Mianowicie: „Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.”