Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF – definicja pojęcia

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w skrócie MSSF (z angielskiego International Financial Reporting Standards, IFRSs) jest to zbiór standardów rachunkowości, powiązanych z nimi interpretacji, zatwierdzonych i wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (z angielskiego International Accounting Standards Board, IASB). Celem i zamierzeniem wprowadzania MSSF jest zapewnienie bezpośredniej porównywalności sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych działających w różnych krajach. Jest to szalenie istotne w dobie globalnego, otwartego rynku kapitałowego, gdyż  obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości i tworzone na ich bazie sprawozdania finansowe, mocno się od siebie różnią. Ujednolicenie oceny sprawozdań finansowych powoduje, że inwestorzy inwestując i oceniając wartość spółek, opierają się w znacznej mierze na publikowanych przez nie sprawozdaniach finansowych. Zatem ogólnoświatowa akceptacja jednolitych standardów MSSF zapewni harmonizację sprawozdawczości finansowej na całym świecie.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF posiadają dwa znaczenia:
– wąskie znaczenie definiuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRSs) zaproponowane i akceptowane przez RMSR, w odróżnieniu od serii Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), wydawanych przez organ, który był poprzednikiem RMSR – Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, KMSR (z angielksiego International Accounting Standards Committee, IASC).
– szerokie znaczenie natomiast MSSF oznacza wszystkie wydane do tej pory MSSF (IFRSs),, jak również obowiązujące obecnie 31 MSR, z których niektóre zostały uaktualnione przez nowy organ – RMSR, aktualnie obowiązujące interpretacje do MSSF i MSR oraz ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, które stosuje się w obszarach nieregulowanych przez MSSF (IFRSs) i MSR (IASs).

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF są używane w wielu krajach świata, ale w tej chwili tylko i wyłącznie Unia Europejska od roku 2005 nałożyła obowiązek zgodności z MSSF dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich spółek publicznych oraz banków. W większości krajów prywatne podmioty gospodarcze mają możliwość, ale nie obowiązek, stosowania MSSF przy jednostkowych sprawozdaniach finansowych.

Wykaz obowiązujących MSSF:
Wstęp do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
MSSF 2: Płatności w formie akcji
MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych
MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe
MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
MSSF 7: Instrumenty finansowe – ujawnienie informacji
MSSF 8: Segmenty operacyjne
Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych
MSR 2: Zapasy
MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych
MSR 8: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
MSR 10: Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
MSR 11: Umowy o usługę budowlaną
MSR 12: Podatek dochodowy
MSR 14: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe
MSR 17: Leasing
MSR 18: Przychody
MSR 19: Świadczenia pracownicze
MSR 20: Dotacje rządowe oraz ujawnienie informacji na temat pomocy rządowej
MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego
MSR 24: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
MSR 27: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
MSR 28: Inwestycje w jednostki stowarzyszone
MSR 29: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
MSR 31: Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
MSR 32: Instrumenty finansowe – prezentacja
MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję
MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa
MSR 36: Utrata wartości aktywów
MSR 37: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
MSR 38: Wartości niematerialne
MSR 39: Instrumenty finansowe – ujęcie i wycena
MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne
MSR 41: Rolnictwo

Warto przy wprowadzaniu i stosowaniu MSSF i MSR podpierać się dobrą i fachową literaturą w tym zakresie. Książki o MSSF dostępne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl. Najlepszymi opracowaniami MSSF i MSR są:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  wydawnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

MSSF

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce wydawnictwa ODDK

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o.

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej