NGO – finanse w organizacjach

Kategoria: Blog

Według Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacje pozarządowe (z ang. non-governmental organisations) mogą wykonywać w imieniu administracji państwowej lub terytorialnej publiczne zadania zlecone, pobierając za ich wykonanie wynagrodzenie pochodzące ze środków publicznych, czyli z budżetu. Ustawa wyróżnia organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące działania pożytku publicznego (realizujące politykę w imieniu administracji publicznej) odpłatnie. Innym typem z kolei są organizacje nie mające osobowości prawnej, nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale np. realizują wytyczne lokalnych społeczności w myśl jej inicjatywy i wszelkie pozyskane środki, również te budżetowe lub uzyskane od darczyńców albo w drodze zbiórki wydają w całości na cele statutowe. Jako, że NGO z tytułu obracania finansami podlegają nadzorowi i kontroli ze strony właściwego organu państwowego, zobowiązane są do prowadzenia określonego dla danego typu organizacji rodzaju księgowości. Wiąże się ona mi.in. z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, przedstawiania bilansów, dorocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów.

Księgowość w OPP

Prowadzenie księgowości w organizacjach pożytku publicznego, np. fundacjach i stowarzyszeniach wymaga znajomości zmieniających się przepisów, nie tylko w zakresie prawa podatkowego, ale i w zakresie funkcjonowania NGO. Dlatego, z myślą o księgowych zajmujących się takimi organizacjami przygotowano kompendium wiedzy autorstwa Anny Makal pt. „Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń 2017”. Pozycja zawiera wytyczne właściwego prowadzenia księgowości w NGO, zarówno mających osobowość prawną i prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych non-profit. Poza kompletem materiałów do prowadzenia poszczególnych typów księgowości, znajdziemy tam także użyteczne komentarze, a w elektronicznym suplemencie – edytowalne wzory niezbędnych dokumentów i szablonów do opracowania sprawozdania finansowego, bilansu końcowego czy rachunku zysków i strat.