Prowadzenie firmy: zakończenie działalności

Kategoria: Blog

W 2016 r. w okresie od stycznia do września ogłoszono 10 278 informacji o toczącym się postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. To o prawie 3 tysiące więcej, niż w całym 2015 r. 3080 przypadków z tej sumy dotyczyło osób fizycznych ogłaszających upadłość konsumencką, 470 – upadłości przedsiębiorstw, ogłoszono też wdrożenie 125 postępowań restrukturyzacyjnych, czyli układów między dłużnikiem a wierzycielami w celu restrukturyzacji długu. Dane te pokazują, że prowadzenie działalności gospodarczej nie musi się kończyć ogłoszeniem upadłości i utratą majątku. Co jednak zrobić, kiedy już trzeba ogłosić upadłość? Jak zakończyć działalność firmy zgodnie z prawem w 2017 r.? Jakie będą skutki prawne naszych decyzji finansowych po likwidacji działalności? Czy lepiej jest ogłosić upadłość, czy raczej wnioskować o restrukturyzację? Dla wszystkich, którzy potrzebują praktycznych porad prawnych na temat postępowania w stanie upadłości oraz poszukują podpowiedzi w podjęciu programu naprawczego i podjęcia ugody z wierzycielami proponujemy lekturę „Prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego z komentarzem 2017” autorstwa Henryka Gurgula.

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Lektura „Prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego z komentarzem 2017” pozwoli na podjęcie optymalnych decyzji w sytuacji, kiedy nasze przedsiębiorstwo znajdzie się w tarapatach. Publikacja prezentuje szczegółowo przepisy upadłościowe i praktyczne skutki ich zastosowania, pokazuje metody zawierania układu z wierzycielami bez ingerencji sądowej i rezultaty prawne takich przedsięwzięć. Omawiane sytuacje przestawione są w świetle nowelizacji przepisów Ustawy Prawo upadłościowe i Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Lektura zawiera omówienie podstawy prawnej – ustaw – wraz z komentarzami odnośnie ich nowelizacji: m.in. obowiązkowi zabezpieczenia wierzytelności wierzycielom w trakcie procesu upadłości konsumenckiej, możliwości zawarcia układu z wierzycielami pod warunkiem uprawdopodobnienia, że dzięki temu zostaną osiągnięte cele postępowania i innych, często spotykanych sytuacji. Zawartość publikacji traktuje również o prawie restrukturyzacyjnym, wskazując jego kluczowe zmiany: na nowo zdefiniowane pojęcie niewypłacalności, przyznanie sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie, ustalania składu masy upadłości itd. Pozycja skierowana do osób stosujących opisane wyżej przepisy w praktyce: sędziów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków masy upadłościowej czy zarządców.