ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 – książka wydawnictwa Rachunkowość

zamknięcie roku 2017

Zamknięcie roku 2017

Zamknięcie roku 2017 to najnowsze wydanie książki o podatkowym i rachunkowym zamknięciu roku 2017 warszawskiego wydawnictwa Rachunkowość sp. z o.o. Książka napisana jest pod redakcją redaktora naczelnego tego wydawnictwa Zdzisława Fedaka. W najnowszym wydaniu książki Zamknięcie roku wzięto pod uwagę duże zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności formy sprawozdań finansowych. Najnowsze regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Publikacja zawiera liczne zmiany, w tym przybliża dużą nowelizację ustawy o podatku VAT. Podmioty w zależności od wielkości tj. średnie i duże, małe, mikro, mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym opcjonalnie różne uproszczenia. Opracowanie Zamknięcie roku 2017 jest je3dynym w swoim rodzaju przewodnikiem po zawiłych przepisach podatkowo-rachunkowych, jest zaktualizowana i wzbogacona o najnowsze zmiany. W przedmiotowej książce wydawnictwo Rachunkowość, a właściwie autorzy poszczególnych rozdziałów, szczegółowo omawiają sposób sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto w publikacji o zamknięciu roku 2017 na praktycznych przykładach wyjaśniono wciąż budzące duże wątpliwości zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego. Książka zawiera także wytyczne i wskazówki, jak sporządzić w sposób prawidłowy sprawozdanie z działalności firmy i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego pod kątem treści, jak i formy. Zamknięcie roku wiąże się nierozerwalnie z ustaleniem właściwego dochodu do opodatkowania, dlatego obszernie omówiono również zasady ustalania zarówno przez podatników CIT jak i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. W prezentowanej książce uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2017 roku i w latach następnych, a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i judykaturę sądów. W książce Zamknięcie roku 2017 ponadto szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań, wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Dużo miejsca poświęcono także sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże, rachunkowi przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym.