Warning: Illegal string offset 'url' in /sklep/blogcs/wp-content/themes/csblog/functions-theme.php on line 142

Zamknięcie Roku 2019 w świetle ustawy o rachunkowości

Książka Zamknięcie roku 2019

Zamknięcie roku 2019

Zamknięcie roku 2019 – rok obrotowy, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to rok kalendarzowy lub inny okres trwający pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, stosowany także do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut albo umowa, na podstawie której utworzono spółkę. Jeżeli działalność spółki rozpoczęła się w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe za ten okres można połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem za rok następny. Zamknięcie roku obrotowego w spółce powinno opierać się na odpowiednim harmonogramie tzw. harmonogramie zamknięcia roku. Główny księgowy lub inny kierownik jednostki już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien opracować związane z tym czynności. Powinien także delegować uprawnienia i zadania na odpowiednie działy lub innych podległych mu pracowników firmy. Artykuł 12 Ustawy o rachunkowości określa zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrotowego, a następnie ich otwierania na początku następnego. W związku z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych i podatkowych za dany rok obrotowy i sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego pierwszymi czynnościami, które należy dokonać jest:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych składników aktywów oraz porównanie ich z danymi figurującymi w księgach. Wszelkie stwierdzone różnice powinny być rozliczone w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
2) sprawdzenie poprawności i zupełności ujęcia operacji gospodarczych dotyczących zamykanego roku obrotowego, w tym kosztów i przychodów na przełomie roku
3) wycenę bilansową aktywów i pasywów, z zachowaniem zasady ostrożności (nie dotyczy jednostek mikro);
4) sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
5) w przypadku spółek zobowiązanych poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta – wybór podmiotu uprawnionego do badania na zasadach określonych w artykule 66 Ustawy o rachunkowości.

Dzień kończący rok obrotowy nazywany jest dniem bilansowym, gdyż na ten dzień należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki, którym zgodnie z przepisami uor jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Na sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmioty mają trzy miesiące od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 marca 2017 r. Do tego dnia należy również sporządzić zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

Pomocna przy zamykaniu bilansu i ksiąg rachunkowych w firmie będzie pozycja pt. Zamknięcie roku 2019 wydawnictwa Rachunkowość, która jak co roku skupia się na podatkowym i rachunkowym zamknięciu ksiąg.

ksiązka Zamknięcie roku 2019

zamknięcie roku 2019