Zamknięcie roku

zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku w znaczeniu zamknięcia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa ma olbrzymie znaczenie pod kątem prawidłowego funkcjonowania każdego podmiotu. Główny księgowy lub kierownik jednostki przeważnie kilka miesięcy przed zakończeniem danego roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności. Zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego,  a następnie ich otwierania na początek następnego roku, zawarte są w artykule 12 Ustawy o Rachunkowości. Mając na uwadze obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, pierwszymi czynnościami, które należy wykonać w tym zakresie to po pierwsze przeprowadzenie inwentaryzacji, po drugie w przypadku spółek zobowiązanych poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta wybór podmiotu uprawnionego do badania na zasadach określonych w art. 66 Ustawy o rachunkowości. Ponadto Ustawa o rachunkowości w przedmiotowym artykule 12 określa, że należy sporządzić odpowiednie przeksięgowania i ustalić salda końcowe aktywów i pasywów, porównać salda z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzić niezbędne korekty, sporządzić zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych, sprawdzenie prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych dotyczących zamykanego roku obrotowego, w tym kosztów i przychodów na przełomie roku Schemat zamknięcia roku powinien zatem obejmować następujące czynności: wykonanie wszystkich księgowań do starego roku; ustalenie salda końcowego; sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. Bardzo istotne jest to, aby przy zamknięciu roku w/w czynności zostały wykonane prawidłowo, albowiem zamknięcie roku i  ksiąg rachunkowych oznacza brak możliwości wprowadzania zapisów w tych księgach. Zamknięcie roku, a właściwie zamknięcie ksiąg rachunkowych podmiotu bowiem winno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od ostatniego dnia bilansowego. Więc podmioty, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia (najczęściej), mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe najpóźniej 31 marca roku następnego. Natomiast końcowe i finalne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi być dokonane najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Na podstawie artykułu 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z tym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi być dokonane najpóźniej do dnia 15 lipca roku następnego. Po tym dniu jednostki nie mają już możliwości wprowadzania żadnych zapisów do ksiąg rachunkowych, którego sprawozdanie dotyczy.